ประวัติโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

            โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ตั้งอยู่เลขที่ 315 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ (054) 597300–1 โทรสาร 054- 648357 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2505 และให้เปิดสอนเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2505 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เดิมเป็นสถานที่จัดตั้งของโรงเรียนสหราษฎร์พิทยา(โรงเรียนราษฎร์) ซึ่งมีนายสุธรรมสายศร เป็นเจ้าของและ นายคำพินิจ สิทธิวีระกุล เป็นผู้จัดการ และมีสมาชิกผู้ถือหุ้นประมาณ 300 คน เมื่อโรงเรียนสหราษฎร์พิทยา เลิกกิจการ เจ้าของผู้จัดการ และสมาชิกผู้ถือหุ้นได้พร้อมใจมอบอาคารเรียน ซึ่งสร้างยังไม่เสร็จ มีแต่เสาและหลังคามุงด้วยกระเบื้อง ส่วนฝา พื้นห้อง และเพดานยังไม่มีพร้อมกับที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่เศษ ให้กับนายอำเภอร้องกวาง เพื่อให้นายอำเภอได้ดำเนินเรื่องขออนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้น เป็นเวลาเดียวกันกับที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอภัย จันทรวิมล) ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ.2505 ในโอกาสนั้นนายอภัย จันทรวิมล ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2505 และได้ปราศรัยกับบรรดาพ่อค้า ข้าราชการและประชาชนที่มาต้อนรับว่า จะรับเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนไปพิจารณา และได้ย้ำว่า หากกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติขอให้ช่วยกันสร้างและให้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมซึ่งเป็นที่ลุ่ม (ตัวอาคารเรียนโรงเรียนสหราษฎร์พิทยาเดิม) มาสร้างใหม่ ณ อาคารเรียนหลังที่ 1 (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปสร้างเป็นโรงอาหาร โรงพลศึกษา และหอประชุมขนาดใหญ่แทน)

              ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2505 และได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์”

              ปัจจุบันโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ 3 งาน 61 3/10 ตารางวา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

Scroll to Top