ทำเนียบผู้บริหาร

นายชาญคณา ปฤชาบุตร

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๔ เมษายน ๒๕๐๕
ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๕

นายสมบูรณ์ รัตนวรพันธ์ุ

ดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๕
ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗

นายพรเลิศ สุมาลัย

ดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗
ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๕

นายพิสิฐ คงเมือง

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

นายไพบูลย์ สมจิตร

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

นายเกษม ศิริวรัญญา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
ถึง ๓ กันยายน ๒๕๔๓

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

นางสาวจรรยา มโนรส

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓
ถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายสมาร์ท แก้วบัวดี

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ถึง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางนารี หลายกิจพานิช

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ถึง ปัจจุบัน

Scroll to Top