พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
5. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
6. จัดอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากร ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

Scroll to Top