เป้าประสงค์ (School Goal)

1. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีโอกาสเข้าแข่งขันทักษะ และกิจกรรมในระดับชาติ
3. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนและบุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
8. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
9. มีภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

Scroll to Top