กลยุทธ์ (Strategy)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. ส่งเสริม สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการบริการ


จุดเน้นตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ ข้อที่1 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้ได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
  4. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามความสามารถของนักเรียน
  5.ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

กลยุทธ์ ข้อที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  1.สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ
  2.จัดระบบการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย
  3.สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความพร้อมให้โรงเรียน
  4.ส่งเสริมบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  5.สร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความพร้อมให้โรงเรียน

Scroll to Top