ปรัชญาประจำโรงเรียน

นตฺถิปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

Scroll to Top