เผยแพร่ผลงานวิชาการนักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

Best Practice

นางสาวนิศารัตน์ ใจบุญ

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning ; ABL) ร่วมกับสื่อประสม

Best Practice

นายอิสระพงศ์ รุจิระพงศ์

ร้องกวางพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Best Practice

นายธีรวัฒน์ คำปิง

บทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Site เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

Best Practice

นางจริญญาพร จิตตะ

นวัตกรรมการสอนภายใต้แนวคิด การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กินได้” สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญา JARIN MODEL 1 ห้องเรียน 1 กล่องความรู้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

Best Practice

นายณัฐพันธ์ มาลี

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง ด้วยสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ ( STEM EDUCATION )

งานวิจัย

นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers)
Scroll to Top